Tầng
B
phukiencaycanh.com | chau su | chau my nghe

Chậu Ame 01

Giá: 10.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | oc

AME 31

Giá: 12.000 VND

phukiencaycanh.com | chau su | chau my nghe

Chậu CV 07

Giá: 20.000 VND

phukiencaycanh.com | chau su | chau my nghe

Chậu Thuỷ Tinh C018

Giá: 37.500 VND

phukiencaycanh.com | chau su | chau my nghe

Chậu Thuỷ Tinh CT09

Giá: 35.000 VND

phukiencaycanh.com | chau su | chau my nghe

Chậu Vẽ GV20

Giá: 40.000 VND

phukiencaycanh.com | chau su | chau my nghe

Chậu Sứ Ame 03

Giá: 30.000 VND

chau su | chau ametit | chau su cao cap | chau gom su | chau su lon | chau su van phong | chau su mini | chau bonsai | chau su composite | chau su my nghe | chau dat nung | chau cay de ban | chau trong cay

Chậu Sứ Ame 05

Giá: 30.000 VND

chau su | chau ametit | chau su cao cap | chau gom su | chau su lon | chau su van phong | chau su mini | chau bonsai | chau su composite | chau su my nghe | chau dat nung | chau cay de ban | chau trong cay

Chậu Sứ Ame 02

Giá: 20.000 VND

chau su | chau ametit | chau su cao cap | chau gom su | chau su lon | chau su van phong | chau su mini | chau bonsai | chau su composite | chau su my nghe | chau dat nung | chau cay de ban | chau trong cay

Chậu Sứ Ame 09

Giá: 30.000 VND

phukiencaycanh.com | chau su | chau my nghe

Chậu Sứ Ame 01

Giá: 15.000 VND

chau su | chau ametit | chau su cao cap | chau gom su | chau su lon | chau su van phong | chau su mini | chau bonsai | chau su composite | chau su my nghe | chau dat nung | chau cay de ban | chau trong cay

Chậu Sứ Ame 13

Giá: 40.000 VND

chau art

Chậu Art CSA1

Giá: 35.000 VND

chau art

Chậu Art CSA2

Giá: 35.000 VND

chau art

Chậu Art CSA3

Giá: 35.000 VND


Chậu Sứ CM06

Giá: 20.000 VND

chau cement

Chậu Sứ CM11

Giá: 20.000 VND


Chậu Sứ CM14

Giá: 20.000 VND

chau cement

Chậu Sứ CM17

Giá: 20.000 VND

chau cement

Chậu Sứ CM22

Giá: 20.000 VND

chau cement

Chậu Sứ CM24

Giá: 20.000 VND

chau ve

Chậu Vẽ CEV04

Giá: 35.000 VND

chau ve

Chậu Vẽ DV12

Giá: 35.000 VND

chau ve

Chậu Vẽ GV01

Giá: 40.000 VND

chau ve

Chậu Vẽ CEV06

Giá: 35.000 VND

chau ve

Chậu Vẽ Cute 72

Giá: 25.000 VND

chau ve

Chậu Vẽ GV03

Giá: 40.000 VND

chau ve

Chậu Vẽ Cute 70

Giá: 25.000 VND

chau ve

Chậu Vẽ CEV07

Giá: 35.000 VND

chau ve

Chậu Vẽ DV17

Giá: 35.000 VND

chau ve

Chậu Vẽ GV09

Giá: 40.000 VND

chau ve

Chậu Vẽ GV11

Giá: 40.000 VND

chau ve

Chậu Vẽ Cute 74

Giá: 25.000 VND

chau go lon

 Chậu Gốc Cây

Giá: 25.000 VND


Chậu Gỗ Nhỏ

Giá: 20.000 VND


 Chậu Gỗ Trung

Giá: 25.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chậu Thủy Tinh C037

Giá: 49.500 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chậu Thủy Tinh C035

Giá: 54.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chậu Thủy Tinh C032

Giá: 40.500 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chậu Thủy Tinh C004

Giá: 19.500 VND

chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chậu Thủy Tinh C007

Giá: 26.000 VND

be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chậu Thủy Tinh C010

Giá: 29.500 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chậu Thủy Tinh CC27

Giá: 159.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chậu Thủy Tinh CC31

Giá: 219.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chậu Thủy Tinh CC32

Giá: 139.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chậu Thủy Tinh CC33

Giá: 109.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chậu Thủy Tinh CC35

Giá: 159.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chậu Thủy Tinh CC16

Giá: 149.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chai Thủy Tinh CH01

Giá: 20.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chai Thủy Tinh CH02

Giá: 20.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chai Thủy Tinh CH03

Giá: 20.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chai Thủy Tinh CH04

Giá: 25.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chai Thủy Tinh CH05

Giá: 25.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chai Thủy Tinh CH07

Giá: 25.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chai Thủy Tinh CH08

Giá: 25.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chai Thủy Tinh CH09

Giá: 25.000 VND

chau thuy tinh | binh thuy tinh | lo thuy tinh | chai thuy tinh | be ca mini | be nuoi ca| chau nuoi ca | binh nuoi ca | lo nuoi ca | chau trong cay trong nuoc | binh trong cay trong nuoc | chau thuy tinh tieu canh | chau thuy tinh cam hoa | chau thuy tinh trang tri

Chai Thủy Tinh CH11

Giá: 30.000 VND


Cầu mini

Giá: .000 VND


Chú tiểu

Giá: .000 VND


Cầu 4 chân

Giá: .000 VND


Chú rể cô dâu Hàn Quốc

Giá: .000 VND


Gấu

Giá: .000 VND


Kẹo

Giá: .000 VND


Cầu 4 chân

Giá: .000 VND


Nhà lá

Giá: .000 VND


Sỏi xanh

Giá: 20.000 VND


Sỏi tự nhiên Lớn

Giá: 20.000 VND


Sỏi tự nhiên Trung

Giá: 20.000 VND


Sỏi tự nhiên Lớn

Giá: 20.000 VND


Sỏi tự nhiên Nhỏ

Giá: 20.000 VND


Nhà cổ Trung Quốc

Giá: .000 VND


Nấm đôi

Giá: .000 VND


Ngựa

Giá: .000 VND


Co co Panda

Giá: .000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | nha-terrarium

Nhà Terrarium

Giá: 15.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | meo

Mèo

Giá: 15.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | chim-canh-cut

Chim Cánh Cụt

Giá: 15.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | duong-bien

Dương Biển

Giá: 300.000 VND/ 1 bụi

chau thuy tinh | phu lieu | moc treo

Móc Treo

Giá: 25.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | cay trang tri

Cây Trang Trí

Giá: 30.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | oc

Ốc

Giá: 150.000 VND/ 1 kg

chau thuy tinh | phu lieu | soi nhua

Sỏi Nhựa

Giá: 27.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | soi mau

Sỏi Màu

Giá: 35.000 VND/1 kg

chau thuy tinh | phu lieu | cat mau

Cát Màu

Giá: 35.000 VND/  1 kg

chau thuy tinh | phu lieu | soi thuy tinh

Sỏi Thủy Tinh

Giá: 17.000 VND

chau thuy tinh | phu lieu | soi tu nhien

Sỏi Tự Nhiên

Giá: 15.000 VND/ 1 kg

chau thuy tinh | phu lieu | sao bien

Sao Biển

Giá: 3.000 VND/ 1 con

chau thuy tinh | phu lieu | dung dich thuy canh

Dung Dịch Thủy Canh

Giá: 18.000 VND

Địa Chỉ Showroom

 • CH Bán Lẻ
  Số 30 Trần Minh Quyền, P.11, Q.10
  Phone: (08) 6290 9111
  Hotline: 0902 842 357 - 0906 842 357
 • CH Bán Sỉ
  Số 32 Trần Minh Quyền, P.11, Q.10
  Hotline: 0901 680 567
  (Mua từ 2.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ)
 • Kho Bán Sỉ
  B10 Thành Thái, P.15, Q.10, TP.HCM
  Hotline: 0901 680 567
  (Chỉ bán từ 10.000.000 VNĐ)

Hỗ Trợ

 • Tel: 0901 680 567
 • Hotline: 0901 680 567
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài Khoản

 • Tài khoản Đông Á - Chi Nhánh Quận 3
  Chủ tài khoản: Lê Quốc Thái
  Số tài khoản : 0103113509
 • Tài khoản VietinBank - Chi Nhánh Sài Gòn
  Chủ tài khoản: Lê Quốc Thái
  Số tài khoản : 711a38144362